انواع کلوزها و شرایط بیمه باربری

بیمه سینا نمایندگی شمس بیمه باربری
شرایط بیمه باربری

در این نوشته در ادامه نوشته قبل به انواع کلوزها و شرایط بیمه باربری در قالب چند سوال خواهیم پرداخت.

  • کدامیک از انواع بیمه های باربری در حمل ونقل کالا به خارج از کشور مناسب است؟

در مورد این نوع حمل کالا،بیمه نامه با شرایط Aپیشنهاد می گردد.چرا که این نوع بیمه نامه جامع بوده و در مقابل تمام خطرات از محموله شما حمایت می نماید.

  • منظور از بیمه نامه با شرایط A چیست؟

در این نوع بیمه کلیه خطراتی که ممکن است در جریان حمل و نقل از مبدأ تا مقصد نهایی اتفاق افتد و خسارت ایجاد نماید تحت پوشش می باشد. به عبارت دیگر ، در بیمه با شرایط A شرکت بیمه متعهد به جبران هر نوع خسارت بدون کسر فرانشیز و به طور کامل می باشد که در جریان حمل و نقل از مبدأ تا مقصد نهایی به کالا وارد شود ، مگر آنکه خسارت ناشی از موارد استثناء مندرج در مجموعه شرایط A باشد.

  • شرایط نوع B در بیمه نامه حمل و نقل به چه صورت است؟


در بیمه نامه با شرایط B ، شرکت بیمه مذکور، متعهد جبران خساراتی است که در نتیجه بروز حوادث معینی که در مجموعه شرایط B نام برده می شود، به وجود آید. در این شرایط خطراتی نظیر زلزله ، آتش فشان ، صاعقه ، به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی ، ورود آب دریا به کشتی و انبار کشتی ، آسیب وارده به کالا در نتیجه تخلیه و بارگیری ، عدم تحویل یک بسته کامل ، دزدی، دله دزدی ،قلاب زدگی، چنگک زدگی ، روغن زدگی ، ریزش خسارت ناشی از کالای مجاور نیز تحت پوشش قرار میگیرد و در صورت بروز خسارت در صورتیکه خسارات وارده در نتیجه حادثه نباشد حداقل ۳% ارزش هر بسته به عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار میباشد.
لازم به ذکر است که این نوع پوشش تمام خطرات بیمه نامه نوع C را نیز در بر می گیرد

  • اگر محموله مورد نظر با شرط C در بیمه ئامه،بیمه شده باشد،در این حالت چه نوع خساراتی تحت پوشش می باشد؟

خطرات مشمول بیمه در مجموعه شرایط بیمه‌گران کالا با شرطC به شرح زیر می باشد:
– آتش‌سوزی و انفجار
– به گل نشستن ، زمین‌گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن، واژگون شدن (کشتی یا شناور(
– واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
– تصادم یا برخورد کشتی ، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
– تخلیه کالا در بندر اضطراری
– تفدیه کالا در جریان زیان همگانی
– به دریا انداختن کالا برای سبک‌سازی

برای مطالعه مطلب قبلی اینجا کلیک کنید.

Leave a Reply