در این قسمت به توضیح بیمه مسئولیت خواهیم پرداخت.

ممکن‌ است‌ براثر غفلت‌ یا قصور فردی‌، خساراتی‌ مالی‌ و جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شود. که‌ در نتیجه‌، آن‌ فردمحکوم‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود؛

در مواردی‌ نیز مسئولیت‌ و یا خساراتی‌ ناشی‌ از تولید، ساخت‌،اداره‌ و مدیریت‌ و یا ارائه‌ خدمات‌ سرویس‌ و نگهداری‌ در مورد اشخاص‌ ثالث‌ وجود دارد (حتی‌ در مورد منازل‌مسکونی‌)؛

ممکن‌ است‌ بواسطه‌ امور شغلی‌ از قبیل‌ بازسازی‌، پذیرایی‌، ساخت‌ و تولید در بعضی‌ مواقع‌ خسارات‌جانی‌ و مالی‌ سنگینی‌ به‌ افراد وارد آید که‌ مسئولیت‌ این‌ موارد متوجه‌ کارفرماست‌؛

غفلت‌ فردی‌ ممکن‌ است‌ منجر به‌خسارت‌ مالی‌ یا صدمه‌ جانی‌ به‌ شخص‌ یا اشخاص‌ ثالث‌ گردد و شخص‌ خاطی‌ مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ و صدمات‌وارده‌ است‌. به‌ همین‌ منظور وجود بیمه‌ای‌ مانند بیمه‌ مسئولیت‌ می‌تواند حائز اهمیت‌ خاصی‌ باشد. در سالهای‌ اخیراین‌ نوع‌ بیمه‌ دارای‌ رشد و گسترش‌ بالایی‌ بوده‌ است‌. خسارات‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ براثر عمل‌ اشتباه‌ و غفلت‌آمیز یک‌شخص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ که‌ در انجام‌ کاری‌ کلیه‌ اقدامات‌ احتیاطی‌ را رعایت‌ نکرده‌ واقع‌ می‌شود. لازم‌ به‌ توضیح‌است‌ که‌ بیمه‌نامه‌های‌ مسئولیت‌ در هیچ‌ موردی‌ در قبال‌ اقدامات‌ و اعمال‌ عمدی‌ بیمه‌گذار که‌ منجر به‌ خسارات‌ مالی‌و جانی‌ شود، پوشش‌ ارائه‌ نمی‌دهد. زیرا حادثه‌ بیمه‌پذیر، به‌ حادثه‌ای‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ اتفاقی‌ باشد. به‌ همین‌ دلیل‌خسارات‌ عمدی‌، خارج‌ از تعهد این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ قرار می‌گیرد.

برخی از انواع بیمه نامه های مسئولیت:

بیمه مسئولیت مدنی در قبال استفاده کنندگان از آسانسور: مسئولیت مدنی بیمه گذار در رابطه با خسارت جانی و مالی ناشی از نگهداری آسانسور.

بیمه مسئولیت مدنی مهدکودکها: مسئولیت مدنی بیمه گذار در رابطه با خسارات جانی  به کودکان استفاده کننده از امکانات مهد کودک.

بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در قبال استفاده کنندگان از وسایل شهربازی و مراجعین: مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در مقابل استفاده کنندگان از دستگاهها ی شهر بازی.

بیمه مسئولیت مدنی مدیران اردوهای آموزشی، ورزشی، تفریحی: مسئولیت مدنی بیمه گذار در رابطه با خسارت جانی به شرکت کنندگان در اردو.

بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر: مسئولیت مدنی بیمه گذار در مورد جبران خسارتهای بدنی وارد به استفاده کنندگان از استخر.

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان:  مسئولیت مدنی بیمه گذار در مورد جبران خسارتهای بدنی وارد به بیماران درارتباط با حرفه پزشکی.

 بیمه مسئولیت حرفه ای  پیراپزشکان: مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در مورد جبران خسارتهای بدنی وارد به بیماران.

 بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان: مسئولیت بیمه گذار را برای جبران صدمات بدنی وارد به کارکنان شاغل درحین انجام کار درمحل کار وبا رعایت قانون کار و  قانون بیمه.

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی:  مسئولیت مدنی بیمه گذار در مورد جبران خسارتهای جانی و مالی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی را با رعایت قانون بیمه و قانون مسئولیت مدنی تحت پوشش قرار میگیرد.

 بیمه مسئولیت مهندسین ناظر، طراح و محاسب:  بیمه مسئولیت بیمه گذار در قبال مالک ، اشخاص ثالث و کارکنان اجرائی پروژه ساختمانی  در برابر خسارت جانی و مالی .

بیمه نامه کشتی : در راستای رشد و توسعه صنعت حمل و نقل دریایی ، به خطرات مورد تعهد شناورها که در آغاز منحصر به پوشش بیمه بدنه کشتی ها بوده ، ماشین آلات اصلی و فرعی توسعه یافته و به تعهدات و خطرات دریایی مندرج در کلوزهای بیمه شناورها مجموعه شرایط کلوزها اضافه شده است.

بیمه نامه هواپیما : این بیمه پوشش صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین (سرنشین) ، بار همراه مسافر و اشخاص ثالث  را در بر می گیرد.

****************************

نحوه خرید بیمه نامه:

۱-تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه مربوطه.

۲-محاسبه حق بیمه و اعلام به بیمه گذار.

۳-موافقت و تایید بیمه گذار با حق بیمه ونحوه پرداخت  آن .

۴-صدور بیمه نامه و چاپ و تحویل آن به بیمه گذار.

***********************

نحوه دریافت خسارت:

۱-اعلام خسارت از سوی بیمه گذار .

۲-تشکیل پرونده  توسط بیمه گر .

۳- اعلام مدارک خسارتی باتوجه به نوع خسارت توسط بیمه گر  به بیمه گذار.

۴-دریافت مدارک خسارت و بررسی پرونده.

۵-پرداخت خسارت.

 

 

بیمه‌ مسئولیت صدور بیمه‌ مسئولیت