غیر قابل جبران بودن خسارت وارده به محموله

خسارت وارده به محموله بیمه سینا نمایندگی شمس کد 6150
خسارت وارده به محموله

در این نوشته میخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که در چه صورتی خسارت وارده به محموله و کالا ،با توجه به بیمه نامه قابل جبران از طرف شرکت بیمه نخواهد بود؟

همانطورکه می دانیم تنها خساراتی که در بیمه نامه قید شده است و مشمول شرایط ذکر شده در بیمه نامه می شود، قابل جبران است. اما در مورد بیمه نامه های مربوط به حمل کالا استثنائات به طور معینی طبقه بندی شده اند که در هر سه نوع شرط ذکر شده نیز یکسان می باشند.این استثنائات به شرح ذیل است:
(مواردی که از شمول بیمه خارج بوده و خسارت وارده به محموله غیر قابل جبران است):
– اشعه یون ساز و آلودگی مواد رادیواکتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضولات هسته ای
– عدم قبول ورود کالا از طرف بیمه گذار و یا ممانعت از ورود کالا توسط کشور وارد کننده کالا
– سوء عمل از سوی بیمه گذار که منجر به خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد.
– نشست و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه آنها مانند کسری عادی وزن و فرسودگی و پوسیدگی
– تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ناکافی و نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه
– تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی با ماهیت مورد بیمه
– تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی، شکست هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیروه و ماده رادیواکتیو کار کند.
– عدم قابلیت دریانوردی کشتی با کرجی با متناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیف وان جهت حمل سالم مورد بیمه.
توضیح اینکه: خطرات جنگ، اعتصاب، شورش، بلوا، تروریسم، جزء استثنائات بیمه نامه است و در صورتی که توافقی بین بیمه گر و بیمه گذار انجام پذیرد این خطرات می تواند تحت پوشش قرار گیرد.ضعف بسته بندی که منجر به آسیب کالا گردد نیز، جزء استثنائات خطرات مورد بیمه است.

برای مطالعه مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید.

Leave a Reply