طرح همسایگان خوب و مهربان – قسمت اول


طرح همسایگان خوب و مهربان
یکی از بیمه نامه های بسیار مهم و کاربردی، بیمه مسئولیت مدنی مدیر و هیئت مدیره ساختمان و مسئولیت مالک و یا مستاجر در داخل هر واحد است که در شرکت بیمه سینا با نام طرح همسایگان خوب و مهربان نامیده می‌شود. البته این طرح دارای بیمه نامه آتش سوزی نیز می باشد که...