انواع بیمه مسئولیت


در ادامه ی مطلب قبل، در این نوشته میخواهیم به شرح انواع بیمه مسئولیت بپردازیم. بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان پوشش این نوع بیمه نامه عبارتست از جبران مسئولیت مدنی بیمه گذار ناشی از قصور و تقصیر وی در انجام امور پزشکی است که منجر به وارد آمدن صدمات جسمانی، روانی و یا...