قرارداد بیمه چگونه منعقد می‌شود و مراحل پذیرش بیمه چگونه است؟


برای آن‌که قرارداد بیمه معتبر باشد طرفین قرارداد (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) باید اهلیت استیفا داشته باشند. این اهلیت در مورد بیمه‌گر، کمتر مطرح است، چون بیمه‌گر شخصیت حقوقی است و طبق قانون به ثبت رسیده و سازمان‌ نظارتی، فعالیت آن‌را کنترل می‌کند. اهلیت اغلب در ارتباط با بیمه‌گذار موضوع بحث است. اهلیت استیفا یعنی داشتن...